Nguyễn Phong Phú
Founder: Thảo Điền Phú Mỹ-Sài Gòn New home-Thiên Nhiên Natural
Phan Khắc Trưởng
Chất Lượng - Uy Tính - Niềm Tin Việt
Vũ Linh
Chuyên gia phát triển HST Doanh Nghiệp