Trả 300$ Cho Người Tình Nguyện Ăn Quả Bơ Mỗi Ngày Trong 6 Tháng